Personvern

Personvernerklæring

Denne erklæringen beskriver hvordan Fatterns Garasje AS behandler personopplysninger.

Personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven), LOV-2018-06-15-38 – ikrafttredelse 20.07.18, samt forordning (EU) 2016/679.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er all informasjon som kan føres tilbake til en enkeltperson.

Behandlingsansvarlig.

Virksomheten ved Administrerende direktør er ansvarlig for behandling av personopplysninger. Det daglige ansvaret er delegert til ledere for avdelinger i virksomheten. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Hvilke personopplysninger behandler vi, og til hvilke formål?

Personopplysningslovens § 3 angir vilkårene for å behandle personopplysninger. For Fatterns Garasje AS vil hjemmelen som oftest være samtykke fra deg eller hjemmel i lov.

Som arbeidsgiver innhenter vi personlige opplysninger for å yte tjenester til deg og/eller motta tjenester fra deg.

Personopplysninger som vi ber deg oppgi kan være kontaktinformasjon (eksempelvis navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse) og informasjon om legitimasjon (eksempelvis informasjon fra førerkort eller pass). Dersom vi innhenter informasjon som kommer i tillegg til det vi vanligvis har behov for som arbeidsgiver, vil vi be om ditt samtykke og forklare hvorfor vi behandler disse opplysningene.

Vi kan også be deg oppgi annen type informasjon til oss fra tid til annen, for eksempel hvis du melder fra om et problem eller når vi ber deg om å gi tilbakemeldinger som brukes i forbindelse med HMS-arbeidet i virksomheten.

Vi kan også hente inn personopplysninger om deg for å etterkomme rettslige og juridiske krav.

Fødselsnummer vil bare vises i dokumenter med et innhold som krever det.

Hvordan får vi opplysninger fra deg?

Vanligvis innhenter vi personopplysningene direkte fra deg. Vi innhenter personopplysning du gir oss når du søker jobb hos oss gjennom vår nettside, i telefonsamtaler med deg, når vi leverer og administrerer tjenestene til deg samt via skjemaer eller annen korrespondanse (pr. brev eller elektronisk) som er skrevet eller fylt ut av deg.

Hvis vi innhenter personopplysninger om deg fra andre, opplyser vi om dette. Dersom det er nødvendig, vil vi be om ditt samtykke til å behandle slik informasjon.

Dersom vi mottar personopplysninger om deg som vi ikke har bedt om, og som ikke er relevant for oss som arbeidsgiver, vil vi slette eller anonymisere denne informasjonen med mindre vi er juridisk pålagt å lagre den.

Hvordan behandler vi opplysninger om deg?

Vi må ha personopplysninger om deg for å kunne etterleve de krav myndighetene stiller til arbeidsgivere. Bedriften må i tillegg kunne ivareta dine interesser som medarbeider eller annen interesse part, løse eventuelle juridiske og/eller kommersielle problemer; tilrettelegge for leveransen til kundene våre og utvikle tjenestene våre.

Vi vil ikke bruke informasjon om deg til andre formål enn det som er beskrevet i denne personvernerklæringen med mindre du har samtykket til det.

Oppgir vi informasjon til andre?

Vi kan bruke din personlige informasjon i samsvar med det som er skrevet ovenfor, i vårt samarbeid med egne datterselskaper, samarbeidende tjenesteleverandører, leverandører, offentlige myndigheter, juridiske eller andre instanser som vi er juridisk pålagt å formidle informasjon til, samt til andre du i fremtiden godkjenner at vi utleverer informasjon til.

Særskilte kategorier av personopplysninger deler vi kun med våre ansatte, ansatte i egne datterselskaper, offentlige myndigheter, juridiske eller andre instanser som vi er juridisk pålagt å formidle informasjon til.

Dersom vi formidler opplysninger om deg til en av de nevnte partene, påser vi at konfidensialitet og forpliktelser relatert til personvern overholdes.

Det utleveres ikke personalopplysninger til land utenfor EØS-området.

Lagring av opplysninger

Du har rett til å ikke gi oss noen som helst informasjon om deg selv. Du behøver heller ikke identifisere deg overfor oss. Hvis du velger å ikke oppgi den personlige informasjonen vi ber om, eller hvis du ikke identifisere deg overfor oss, er det ikke sikkert at vi kan gi deg de tjenestene eller den informasjonen du har behov for.

Dersom du søker jobb i bedriften, trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad. Dersom din søknad inneholder særlige kategorier av personopplysninger, er behandlingsgrunnlaget vårt personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 b) og h).

Alle søknader blir arkivert og beholdes i om lag 2 år.

Dine personopplysninger blir lagret i elektroniske, og noen ganger papirbaserte filsystemer. Det er etablert rutiner for å beskytte personopplysningene. Vårt mål er at ingen skal få misbruke, endre eller videreformidle slike opplysninger. I tillegg til tekniske måter å beskytte informasjon på, begrenses tilgangen til personopplysninger til personer som er autorisert til å behandle disse.

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formålet de ble samlet inn for, og så lenge det kreves for at vi skal kunne oppfylle de forpliktelsene vi har overfor deg. Det kan også være andre lover og forskrifter som krever at vi lagrer personopplysningene lenger enn dette.

Dine personopplysninger vil bli slettet eller anonymisert når de ikke lenger er relevante for de formål de er blitt samlet inn for.

Utlevering, endring og sletting av personopplysninger

Rutinemessig gjennomføres tiltak for å være sikker på at opplysningene om deg er nøyaktige, oppdaterte og fullstendige. Det er fint om du tar kontakt med oss hvis du mener at opplysninger om deg er feil.

Du kan når som helst be om innsyn i registrerte personopplysninger. Vi må imidlertid be om en beskrivelse av hvilke opplysninger du vil se. Du kan også trekke tilbake samtykket du har gitt oss til å behandle dine personopplysninger eller be om at opplysninger blir slettet. Hvis sletting av opplysninger får konsekvenser for arbeidsgiver, vi vil opplyse deg om det.

Dersom du har spørsmål om denne erklæringen, eller ønsker å kontakte oss, ber vi deg bruke e-postadressen kundeservice@fatternsgarasje.no

Merk deg at vi regelmessig gjennomgår, og kanskje også endrer måten vi behandler personopplysninger på. Denne siden med informasjon oppdateres når endringer skjer, og endringene gjelder fra samme dato.

SANDEFJORD September 2022

Ved Stein Are Johansen